فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 1

پروژه ی تسطیح اراضی و محاسبه ی حجم خاکبرداری و خاکریزی

این پروژه با استفاده از روش های 1-سطح مستوی ( محاسبه ی مختصات مرکز ثقل سطح)2- روش حداقل مجذورات3-روش نیمرخ میانگین 4- روش باقیمانده های متقارن5-روش مرکز حجم ثابت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برداشت

منظور  از برداشت تعیین مختصات یا موقعیت نقاطی است از زمین که برای تهیه نقشه و یا شناسایی شکل مسطحاتی و ارتفاعی زمین و عوارض آن در یک منطقه لازم است.نقشه برداری و برداشت یک منطقه نمی تواند بطور تدریجی و بر اساس جزییات عوارض صورت گیرد. بلکه مجبوری...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مانع فاصله یابی

در زمان كار اندازه گيری ممكن است عوارضی مانند تپه، رودخانه، ساختمانها و ... مانع انجام كار امتدادگذاري يا متركشي شود، در اين حالت با يد از مسائل هندسي براي حل مشكل استفاده شود.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آموزش ترسیم پروفیلها و مقاطع در نرم افزارSDRMAP V

برای نمایش پستی و بلندی زمین در طول یک امتداد مانند مسیر راه یا مسیر کانال بر روی نقشه، یک صفحهقائم فرضی بر امتداد مورد نظر مرور می دهند اگر تصویر نیمرخ این برش را با مقیاس مشخصی بر روی(profile ) صفحه کاغذ ترسیم نمائیم، تصویر مزبور که حاوی پستی و بلن...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزش ماسه ای

هدف : تعيين کيفيت ماسه از نظر مقدار رس و لاي موجود در آن

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درصد جذب رطوبت سطحي

هدف : تعيين مقدار رطوبت سطحي مصالح که قابل تبخير است مي باشد

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعيين وزن مخصوص ظاهري

تعيين وزن مخصوص ظاهري به دو روش انجام مي گيرد : 1- پيکنومتر : استوانه اي است مدرج که داراي درپوش است مصالح شسته را برداشته وزن مشخصي   باشد ( در اينجا= 300 گرم) پيکنومترW 1 از آن را جدا مي نماييم.اگر وزن مصالح.... 2- روش دونگان : ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانه بندي مصالح سنگي

آزمايش اين جلسه ي ما بر روي دو نمونه از شن هاي نخودي و بادامي و يک نمونه ماسه خواهد بود.براي شن و ماسه از الک هاي متفاوتي استفاده مي شود بنحوي که براي شن از الک هاي شماره ي 4 به بالا و براي ماسه از الک 4 به پايين استفاده مي شود .

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گیرش(الف- آزمایش تعیین آب متعارف ب- آزمایش تعيين زمان گيرش اوليه خمير سيمان)

در اين روش با استفاده از دستگاه ويکات ابتدا مقدار آب متعارف سيمان تعيين مي گردد و سپس زمان گيرش آن اندازه گيري مي شود.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی