فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی دانشکده سینما و تئاتر با رویکرد بازآفرینی هنر و سنن بومی در

روش تحقیق این پژوهش، یک روش تفسیری- تاریخی بوده که راهبردهای ویژه ای را درگیر می نماید. تدابیر مورد استفاده در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی و مشاهده است که به منظور طراحی ضمن معیارهای بدست آمده از این پژوهش مورد استفاده قرار خواهند بود.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشدطراحی مرکز گردهمایی های مردمی شهر اهواز با رویکرد پایداری اجتماعی

این طرح به طور خاص در نظر دارد که احترام به مخاطب عام و تعامل هدفمند با وی را، سرلوحه کار خود قرار دهد و موجب آشنایی مردم با فرهنگ غنی منطقه محل سکونت خویش باشد تا بدین وسیله تهدیدهای ناشی از تضادهای فرهنگی موجود را کاهش و در نهایت به فرصت های جدید فرهنگی تبدیل نماید.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد طراحي بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان شهر اهواز با رویکرد افزای

در این پروژه سعی بر آن بوده است که علاوه بر در نظر گرفتن عملکرد در پروژه و رعایت استانداردهای موجود، به بررسی فرمهای مختلف در طراحی بیمارستان و کانسپتهای معماری در طراحی بیمارستان و نظریات مختلف پیشنهادی و اجرا شده در کشور های مختلف پرداخته شود

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی بیمارستان تخصصی کودکان با تاکید بر کاهش استرس از دیدگاه روان

روش تحقیق این پژوهش یک روش ترکیبی بوده که شامل روش های تحقیق کیفی، همبستگی و تجربی بوده که راهبردهای ویژه ای را در بر می نماید. بدین منظور در این پژوهش از راهبردهای تحقیق کیفی، با استفاده از تدابیر مختلف همچون، توجه به فهم پاسخگویان از شرایط شخصی خود در این مراکز که می تواند پاسخگوی شرایط فضای درمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی محیط دوستدار سالمند با تاکید بر مفهوم سرمایه اجتماعی (طراح

روش تحقیق در این پژوهش روشی ترکیبی شامل پیمایشی(همبستگی) و پژوهش نمونه موردی بوده که در گام اول با معرفی، بررسی و تحلیل پرسشنامه هایی بر اساس متغیرهای تاثیر گذار در نزد سالمندان، راه به سوی مولفه های کیفی در طراحی مناسب فضاهای سرای سالمندان با تاکید بر سرمایه اجتماعی خواهیم برد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی فرهنگسرای محله با رویکرد همبستگی محله¬ای

. روش تحقیق در این پژوهش روشی توصیفی – تحلیلی است که با بررسی متون و اطلاعات گردآوری شده از مطالعه بافت مورد مطالعه و تهیه مدارک و مستندات از اهالی مختلف این محله با قصد زنده سازی و هویت بخشی فضایی این نتیجه حاصل شد که معماری در ارتباط مستقیم با زندگی و محیط زندگی روزمره مردم است که اگر با معماری من

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال كارشناسي ارشد طراحی مجموعه مسکونی در اصفهان با هدف ارتقای کیفیت تهویه طبیعی

سوالی که در این میان مطرح میشود، اینست که الگوی جریان هوای داخل حیاط های مرکزی در خانه های سنتی اصفهان چگونه بوده و چه معیارهایی در طراحی آنها لحاظ شده تا جریان هوای موثر و مطلوبی را در فضای حیاط مرکزی این خانه ها برقرار نماید.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال كارشناسي ارشد مرمت و ساماندهی بافت قدیم با رویکرد باززنده سازی و احیای خا

در تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوري شده در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته و سعی شده است تا معیارهایی مناسب با توجه به شرایط محدوده سایت که در بافت تاریخی دزفول قرار دارد؛ انتخاب گردد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال كارشناسي ارشد طراحی پلی کلینیک تخصصی با رویکرد معماری پایدا

این پژوهش ابتدا به بررسی ابعاد معماري پایدار و اصول اساسی آن و سپس تاثیر آن در معماري سبز بیمارستانی پرداخته و اهداف آن را بیان داشته تا اصول بنیادي آن را بر اساس امتیازات معماري سبز براي طراحان فضاهاي درمانی که بدنبال رویکرد جدید و پایداري تحت عنوان بیمارستان سبز می باشند را بیان نماید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی