فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 8

تحقیق درباره حقوق زن در اسلام

این مقاله در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول به مبانی حقوقی زنان و مبحث اول آن به تبیین مفاهیم حقوق ، حق، زنان، زن در لغت نامه دهخدا و فرهنگ عید پرداخته شده است در گفتار اول به حقوق زن و در کفتار دوم به چگونگی ماهیت حقوق زنا پرداخته است. در فصل دوم به پیشینه ی حقوق زن در اسلام به طور مختصر بررس

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مصادره اموال غير منقول

مصادره اموال غير منقول

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه امام

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

پروژه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي

خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي –حقوقي تهران و راي تجديد نظر مربوطه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی راهکارهای مقابله با جرائم ناشی از جعل اسناد هویتی

بررسی راهکارهای مقابله با جرائم ناشی از جعل اسناد هویتی

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی