فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 6

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رکن مادی قتل عمد

رکن مادی قتل عمد

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران

اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران

قیمت : 15,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره حقوق زن در اسلام

این مقاله در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول به مبانی حقوقی زنان و مبحث اول آن به تبیین مفاهیم حقوق ، حق، زنان، زن در لغت نامه دهخدا و فرهنگ عید پرداخته شده است در گفتار اول به حقوق زن و در کفتار دوم به چگونگی ماهیت حقوق زنا پرداخته است. در فصل دوم به پیشینه ی حقوق زن در اسلام به طور مختصر بررس

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی