فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 6

رکن مادی قتل عمد

رکن مادی قتل عمد

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران

اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره حقوق زن در اسلام

این مقاله در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول به مبانی حقوقی زنان و مبحث اول آن به تبیین مفاهیم حقوق ، حق، زنان، زن در لغت نامه دهخدا و فرهنگ عید پرداخته شده است در گفتار اول به حقوق زن و در کفتار دوم به چگونگی ماهیت حقوق زنا پرداخته است. در فصل دوم به پیشینه ی حقوق زن در اسلام به طور مختصر بررس

قیمت : 900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مصادره اموال غير منقول

مصادره اموال غير منقول

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه امام

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی